Rahim Yar Khan

Rahim Yar Khan Branch

Muhammad Kaleem

20-21, Ground Floor, City Centre Plaza, Shahi Road, Rahim Yar Khan.

Tel: 068- 5888565, 5887617-8

Cell: 0333-6091974

Fax: 068-5887610